برنامه عمل

دریافت نسخۀ کامل برنامۀ عمل کمیته (Pdf)

برنامۀ عمل کمیته

******

 دریافت چکیدۀ برنامۀ عمل کمیته (Pdf)

{مخصوص چاپ و توزیع کاغذی}

کاور-چکیده-مربع.jpg